uchwalony dnia 6 czerwca 2008 roku przez XLIII Krajowy Zjazd Delegatów PZITB w Krakowie

Podstawowe cele statutowe PZiTB:

• Dbałość o właściwy poziom zawodowy, moralny etyczny oraz godność i solidarność zawodową swoich członków.

• Integracja środowisk z branży budowlanej.

• Ochrona praw zawodowych swoich członków.

• Prezentowanie niezależnych opinii i ocen dotyczących budownictwa oraz szerzenie w społeczeństwie wiedzy o problemach budownictwa.

• Organizowanie pomocy zawodowej i samopomocy koleżeńskiej.

Realizacja celów następuje przez:

• Działalność informacyjną dotyczącą budownictwa, w tym działalność wydawniczą oraz organizację ośrodków informacji technicznej.

• Organizację szkoleń zawodowych, pokazów technicznych i wystaw, odczytów, konferencji naukowo–technicznych, seminariów oraz wyjazdów technicznych.

• Organizację konkursów o tematyce budowlanej.

• Współdziałanie w kształtowaniu opinii na temat budownictwa.

• Współpracę z innymi pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi oraz izbami samorządu zawodowego.

• Działalność w zakresie rzeczoznawstwa budowlanego; udzielanie rekomendacji firmom w obszarze budownictwa.

• Prowadzenie sądów polubownych w sprawach dotyczących działalności w budownictwie.

• Opiekę nad młodą kadrą techniczną i seniorami PZITB.

• Prowadzenie działalności integrującej środowisko techniczne w budownictwie.