Statut

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA z siedzibą w Warszawie uchwalony dnia 6 czerwca 2008 roku przez XLIII Krajowy Zjazd Delegatów PZITB w Krakowie

Podstawowe cele statutowe PZiTB:

 • Dbałość o właściwy poziom zawodowy, moralny etyczny oraz godność i solidarność zawodową swoich członków.
 • Integracja środowisk z branży budowlanej.
 • Ochrona praw zawodowych swoich członków.
 • Prezentowanie niezależnych opinii i ocen dotyczących budownictwa oraz szerzenie w społeczeństwie wiedzy o problemach budownictwa.
 • Organizowanie pomocy zawodowej i samopomocy koleżeńskiej.

Realizacja celów następuje przez:

 • Działalność informacyjną dotyczącą budownictwa, w tym działalność wydawniczą oraz organizację ośrodków informacji technicznej.
 • Organizację szkoleń zawodowych, pokazów technicznych i wystaw, odczytów, konferencji naukowo–technicznych, seminariów oraz wyjazdów technicznych.
 • Organizację konkursów o tematyce budowlanej.
 • Współdziałanie w kształtowaniu opinii na temat budownictwa.
 • Współpracę z innymi pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi oraz izbami samorządu zawodowego.
 • Działalność w zakresie rzeczoznawstwa budowlanego; udzielanie rekomendacji firmom w obszarze budownictwa.
 • Prowadzenie sądów polubownych w sprawach dotyczących działalności w budownictwie.
 • Opiekę nad młodą kadrą techniczną i seniorami PZITB.
 • Prowadzenie działalności integrującej środowisko techniczne w budownictwie.