Historia Oddziału

Z kart historii Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Poznaniu

W 1934 r. powstał Polski Związek Inżynierów Budownictwa, do którego już, jako Polska Korporacja Budowlanych przystąpiło Stowarzyszenie Techników oraz „Strzecha” w Poznaniu.

Zatem w 2019 r. obchodziliśmy uroczyście Jubileusz 85-lecia powstania PZIB (w ciągłości historycznej PZITB), a także 85-lecie oddziału poznańskiego tego Związku.

Należy przypomnieć, że społeczna działalność zawodowa w poznańskim środowisku budowlanym ma głębsze korzenie i sięga 1857 roku, czyli ma historię 163-letnią.

W 1857 roku budowniczowie – technicy byli współzałożycielami Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Przedstawiciele zawodów technicznych w tym budowniczowie działali w ramach Wydziału Nauk Przyrodniczych wygłaszając referaty na naukowych posiedzeniach PTPN.

Pod koniec wieku XIX – od 1888 r. znaną postacią był dr inż. (urbanista) Jan Rakowicz. Założył on w ramach PTPN wyodrębniony Wydział Techniczny (lata 1889-1895).

Do aktywnych budowniczych – członków PTPN należeli: Ludwik Frankiewicz, Julian Grabski, Stanisław Mieczkowski, Stanisław Hebanowski, Leon Eckert, Bolesław Nagrajkowski, Stanisław Zeyland.

W Poznaniu w tym samym czasie działała pruska korporacja „Posner Bauhütte” (Poznańska Strzecha Budowlana). Wśród jej założycieli byli również Polacy.

Przed I wojną światową, w 1907 r. powstało w Poznaniu (niezależnie od PTPN) Towarzystwo Techników Polskich, które w 1912 r. weszło w skład Stowarzyszenia Techników Polskich w Poznaniu. Organizacja
ta prowadziła na szeroką skalę działalność odczytową, wykładową i wydawniczą.

Po odzyskaniu niepodległości, w 1919 roku ze Stowarzyszenia Techników Polskich  wyodrębniono  Wydział Budownictwa i Techników Budownictwa oraz przystąpiono do Związku Polskich Zrzeszeń Technicznych. Organizowano szkolenia i kursy w tym z żelbetu i geodezji. Stowarzyszenie zorganizowało szereg konferencji i odczytów propagujących problematykę budownictwa podczas Powszechnej Wystawy Krajowej „PeWuKi”.

W 1934 r. Stowarzyszenie przystąpiło do PZIB. Pierwszym przewodniczącym Oddziału Poznańskiego PZIB został Kazimierz Pietrucha.

Po II Zjeździe PZIB w Katowicach w 1936 r. opracowano projekt organizacji specjalnego działu poświęconego budownictwu na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Znaczący udział w tym opracowaniu miał Oddział Poznański PZIB. Od tego czasu datuje się trwająca do dnia dzisiejszego stała współpraca poznańskiego środowiska budowlanego z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi. Aktualnie dotyczy to przede wszystkim targów „BUDMA”.

PZIB działało do wybuchu II wojny światowej. Po jej zakończeniu, 6 września 1946r. reaktywowano działalność Oddziału Poznańskiego PZIB, a w roku 1947 wybrano na Prezesa Oddziału Prof. Jana Zausa, którego kadencja przypadała na lata 1947-1951.

Prof. Jan Zaus za wieloletnią, ofiarną pracę na rzecz środowiska i stowarzyszenia wyróżniony został w 1966 r. tytułem Honorowego Członka PZITB w 2008 r.

Kolejnymi przewodniczącymi Oddziału w następujących latach byli:

 • 1951 – 1954 Bronisław Śmigaj
 • 1954 – 1955 Józef Wróblewski
 • 1955 – 1956 Jarosław Ulatowski
 • 1957 – 1958 Zygmunt Andrzejewski
 • 1958 – 1962 Czesław Dźwikowski.


Od 1962 do 1984 r. funkcję przewodniczącego Oddziału Poznańskiego PZITB sprawował Jerzy Matuszewski, który został za swoją długoletnią pracę na rzecz środowiska inżynierów i techników wyróżniony tytułem Honorowego Członka PZITB.

Kolejnymi przewodniczącymi Oddziału Poznańskiego PZITB byli w latach:

 • 1984 – 1990 Eugeniusz Klimaszewski
 • 1990 – 1996 Jerzy Gładysiak
 • 1996 – 2005 Marian Krzysztofiak, który również za swoją działalność został wyróżniony tytułem Honorowego Członka PZITB w 2008 r.

Kolejnymi przewodniczącymi Oddziału Poznańskiego PZITB byli w latach:

 • 2005 – 2008 Wojciech Jędraszak
 • 2008 – 2016 Jerzy Gładysiak
 • a od 2016 do chwili obecnej Edmund Przybyłowicz.

Oddział poznański rozwinął ożywioną działalność stowarzyszeniową, po 1948 r., co zaowocowało  uzyskaniem w 1950 r. 1 miejsca wśród oddziałów regionalnych.

Oddział Poznański był w 1954 r. organizatorem V Zjazdu Delegatów PZITB.

W latach 1954-1958 koncentrował swą działalność na zapewnieniu bezpiecznej pracy w budownictwie (szkolenia, konkursy), organizacji Rad Naukowo-Technicznych Budownictwa, sprawowaniu opieki nad Międzyzakładowym Klubem Techniki i Racjonalizacji, pracami organizacyjnymi dotyczącymi budownictwa jednorodzinnego. Jednym z najistotniejszych działań w tym okresie było ogłoszenie konkursu i opracowanie w czynie społecznym dokumentacji technicznej na budowę Domu Technika w Poznaniu (obecnej siedziby Zarządu Oddziału).

W 1962 r. w Domu Technika w Poznaniu odbyła się uroczystość 50-lecia Rzeczoznawstwa PZITB zorganizowana przez CUTOB PZITB.

Fotografie z tych uroczystości zamieszczono poniżej.

W 1962 r. przy Zarządzie Oddziału powstała Komisja Nauki, która w latach 1969-1971, 1983, 1984, 1997 i 1998 była organizatorem prestiżowych w polskim środowisku budowlanym „Konferencji Krynickich” Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB. Komisja Nauki ZO była organizatorem szeregu innych konferencji naukowych i sympozjów okolicznościowych.

W 1965 r. zorganizowano w Poznaniu konferencję naukowo-techniczną nt. „Kierunków technicznych i zakresu stosowania tworzyw sztucznych w budownictwie”.

Za swą działalność Oddział Poznański PZITB został wyróżniony Odznaką Honorową „Za zasługi dla rozwoju województwa poznańskiego”, Odznaką Honorową Miasta Poznania oraz Odznaką Honorową „Za zasługi dla województwa leszczyńskiego”.

Trudności gospodarcze lat osiemdziesiątych, spadek nakładów na inwestycje budowlane, kryzys zaufania do struktur państwa w tym także do organizacji zawodowych spowodował znaczne osłabienie w działalności tych organizacji, również w PZITB. Nastąpił zauważalny odpływ członków skupionych w stowarzyszeniach zawodowych na co niewątpliwie wpływ miało powołanie Izb Inżynierów Budownictwa. W zmieniających się dynamicznie warunkach, oddział poznański skoncentrował się na podstawowych potrzebach swych członków, w tym szkoleniach oraz pomocy zawodowej.

Obecnie działalność oddziału poznańskiego obejmuje obszar województwa wielkopolskiego z wyłączeniem byłego województwa kaliskiego, gdzie działa bratni i współpracujący z nami oddział kaliski.

W strukturach oddziału poznańskiego działa obecnie 6 Kół,7 Komisji oraz Grupa Wsparcia Medialnego powołana decyzją Walnego Zgromadzenia w 2020 r. Część Kół (w tym Koło Seniorów, powołane w 1972 r.) wykazuje bardzo dużą aktywność stowarzyszeniową także w Komisjach Zarządu Głównego.

Koło Seniorów było w 2018 r. Organizatorem XXXI Krajowej Narady Seniorów w Poznaniu.

W roku 1985 – powstał przy Zarządzie Oddziału ośrodek CUTOB – PZITB (Centrum Usług Techniczno – Organizacyjnych Budownictwa) dla opracowywania projektów, ekspertyz, orzeczeń i opinii technicznych, nadzorów budowlanych, wycen i rekomendacji dla firm budowlanych. CUTOB – PZITB został przekształcony w spółkę z o.o. w 1992 r. Czynnie współpracuje z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi przy organizacji Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA, organizując na nich m.in. Seminaria w formie Forum Edukacyjnego i Konkursy na najlepszą pracę dyplomową inżynierską i magisterską.

CUTOB – PZITB jest wydawcą „Informatora Budowlanego”, który ukazuje się dwa razy w roku i przedstawia aktualności z życia Oddziału i informacje o nowych aktach prawnych, certyfikacjach, rynku cen w budownictwie jak też o organizowanych kursach i szkoleniach. Organizuje również kursy przygotowawcze do egzaminów na uprawnienia budowlane.

CUTOB-PZITB współpracuje z WOIIB organizując szkolenia dla inżynierów i techników w zakresie poszerzenia wiedzy fachowej przez członków WOIIB z zakresu nowych technologii stosowanych w budownictwie i zmian przepisów Prawa Budowlanego, czy też „Warunków technicznych”.

Zarząd Oddziału PZITB i CUTOB-PZITB patronuje również w organizacji cyklicznych Konferencji Naukowych i Technicznych m.in. Warsztatów Nadzoru Inwestycyjnego i Konferencji Naukowej poświęconej rewitalizacji infrastruktury i kubaturowych obiektów budowlanych Europejskich dni dziedzictwa, które odbywają się we Wałczu.

Zarząd Oddziału PZITB patronuje również organizacji cyklicznych konferencji naukowych takich jak: ,,Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych”.

Wielu członków Oddziału bierze udział w ogólnopolskich konferencjach naukowo-technicznych organizowanych przez Zarząd Główny PZITB takich jak: „Awarie Budowlane” w Międzyzdrojach, „Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji” w Szczyrku i Wiśle, „Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych” w Zielonej Górze, „Warsztaty Rzeczoznawcy Budowlanego” w Cedzynie.

Zarząd Oddziału stara się odmłodzić skład swoich członków. Zostały utworzone Koła Młodych przy Politechnice Poznańskiej i Uniwersytecie Przyrodniczym.

Członkowie Koła Młodych uczestniczą w prestiżowych imprezach ogólnopolskich, byli też organizatorami spotkania Ogólnopolskich Kół Młodych, uczestniczyli w szeregu konkursach i akcjach o charakterze
krajowym i międzynarodowym. Niestety członkowie tego koła z racji ukończenia studiów i przejścia do pracy zawodowej zrezygnowali z pracy w Kole Młodych. Obecnie trwa akcja pozyskiwania nowych członków rekrutujących się z techników budowlanych oraz Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego.

Aktualna liczba członków PZITB wynosi 223 osoby.

PZITB jako organizacja społeczna utrzymuje się ze składek swoich członków, odpisów części zysków wypracowanych przez CUTOB oraz dotacji takich firm i organizacji jak: Dyrekcja Międzynarodowych Targów Poznańskich, Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, TORKRET, MATBET, PEKABEX, POZBRUK, CUTOB, AQUAPOL, KONBET.

PZITB współpracuje aktualnie z takimi stowarzyszeniami i organizacjami jak:

 • FSNT NOT;
 • SZITS;
 • SEP;
 • SITKOM;
 • SITPNIG;
 • WOIIB;
 • WIB;
 • WINB;
 • OIP;
 • WINB;
 • oddziałem PZITB w Kaliszu i innymi oddziałami działającymi na terenie kraju.