O nas

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, w skrócie PZITB, kontynuator Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych utworzonego 4 maja 1934 r., jest twórczym samorządnym stowarzyszeniem
naukowo-technicznym zrzeszającym inżynierów i techników oraz studentów. Zajmuje się problematyką budowlaną oraz sprawami zawodowymi i społecznymi swoich członków.

PZITB posiada osobowość prawną. Jego działalność opiera się na pracy społecznej członków. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych – Warszawa. Nazwa Związku oraz znak firmowy (emblemat) są prawnie zastrzeżone.

PZITB może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji zrzeszających stowarzyszenia naukowo-techniczne. Współpracuje z innymi związkami i stowarzyszeniami działającymi w sferze szeroko rozumianego budownictwa i inżynierii lądowej.

PZITB ma 28 funkcjonujących Oddziałów.

Trzeba nadmienić, że w historii naszego Związku jego struktura organizacyjna uległa zmianom. Wśród Oddziałów, które zakończyły swoją działalność w ostatnich latach są m.in. Oddział w Przemyślu (1989-2005), Legnicy (1981-2011), Zamościu (1980-2009), Radomiu (1962-2000), Chełmie (1989-1991), Włocławku (1978-1993), Nowej Hucie (1953-1976).

Podstawowymi celami PZITB są m. in.:

  • dbanie o właściwy poziom zawodowy i etyczny oraz godność i solidarność swoich członków,
  • rozwój myśli technicznej i organizacyjnej budownictwa,dbanie o wysokie kwalifikacje kadry technicznej budownictwa i udzielanie pomocy w rozwoju zawodowym członków Związku,
  • ochrona praw zawodowych swoich członków,reprezentowanie niezależnej opinii i wypowiadanie się w sprawach dotyczących budownictwa i jego uregulowań prawnych,
  • prowadzenie rzeczoznawstwa budowlanego,
  • ochrona środowiska w procesie projektowania, realizacji i użytkowania obiektów budowlanych i dbanie o zachowanie wartości kulturowych istniejących obiektów budowlanych, a także
  • organizowanie życia koleżeńskiego, pomocy zawodowej i samopomocy koleżeńskiej.

Działalność Oddziału Poznańskiego obejmuje obszar województwa wielkopolskiego z wyłączeniem byłego województwa kaliskiego, gdzie działa bratni  i współpracujący z nami Oddział Kaliski.

W strukturach Oddziału Poznańskiego działa 7 Kół, 7 Komisji oraz Komitet Remontów ZG PZITB. Część Kół (w tym Koło Seniorów) wykazuje bardzo dużą aktywność stowarzyszeniową także w Komisjach Zarządu Głównego.

Oddział Poznański patronuje organizacji cyklicznych konferencji naukowych i technicznych jak „Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych”, „Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych” w Wałczu.

Dużym zainteresowaniem członków cieszą się organizowane przez Zarząd Główny konferencje „Awarie budowlane”, „Warsztaty Projektanta Konstrukcji” czy „Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych”. Wspieramy udział naszych członków w tych konferencjach.

Przedstawiając działalność Oddziału Poznańskiego istotną częścią tej działalności jest współpraca z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa.

W organizacji PIIB aktywnie uczestniczyli członkowie naszego Stowarzyszenia, są nadal jej członkami, pełnią w niej odpowiedzialne funkcje.

Każda organizacja (w tym społecznie działające stowarzyszenia zawodowe) nie może sprawnie funkcjonować bez zapewnienia środków finansowych na swą działalność.

Oddział Poznański jest jedynym udziałowcem Spółki Centrum Usług Techniczno – Organizacyjnych Budownictwa – CUTOB, powołanym w 1994 roku. CUTOB realizując zapotrzebowanie na świadczenie usług w zakresie opracowania projektów, orzeczeń, opinii technicznych, nadzorów, wycen, rekomendacji firm oraz znacznego zakresu szkoleń zawodowych zapewnia finansowanie zadań statutowych PZITB.
Od szeregu lat współpracuje z Zarządem MTP przy organizacji targów „BUDMA”. Jest wydawcą kwartalnika „Informator Budowlany”, w którym zamieszczane są informacje oraz ciekawe artykuły dotyczące budownictwa.