Regulamin określa organizację, zasady i tryb działania Zarzqdu Oddziału Poznańskiego

PZITB.

Niniejszy Regulamin Zarzqdu Oddziału Poznańskiego PZITB został zatwierdzonych uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 24 lipca 2020 r.