Regulamin Oddziału

Regulamin Zarządu Oddziału Poznańskiego PZITB zatwierdzony podczas WZO 24 lipca 2020 r.

Regulamin określa organizację, zasady i tryb działania Zarządu Oddziału Poznańskiego PZITB.

Niniejszy Regulamin Zarzqdu Oddziału Poznańskiego PZITB został zatwierdzonych uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 24 lipca 2020 r.