Rzeczoznawstwo

..przyrzekam uroczyście, że powierzone Mi obowiązki Rzeczoznawcy, będę wykonywał z całą sumiennością i bezstronnością według najlepszej Mej wiedzy, woli i sumienia…

Tytuł Rzeczoznawcy Budowlanego PZITB lub/i Specjalisty Budowlanego PZITB nadawy jest członkom Związku, przez ZG PZITB, na indywidualny wniosek kandydata, który został poparty opinią Komisji oddziałowej, a następnie weryfikacją i pozytywną opinią Komitetu.

Tytuł ten jest elementem wewnętrznej, związkowej oceny wiedzy i doświadczenia indywidualnych członków Związku pracujących na szeroko rozumianym polu budownictwa. To element związany z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych jak również wyróżnieniem członka za jego pracę w dziedzinie budownictwa.

Tytuł Rzeczoznawcy Budowlanego PZITB lub/i Specjalisty Budowlanego PZITB jest poświadczeniem doświadczenia zawodowego oraz wysokich kwalifikacji zawodowych osób starających się o tytuł, na podstawie państwowych aktów prawnych obowiązujących w tym zakresie, stosownie do ich uregulowań.

Regulamin Komitetu Rzeczoznawstwa Budowlanego i Specjalizacji Zawodowej Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa